Skip to content
Home » DK: Annemette Schønberg Johnsen, SF

DK: Annemette Schønberg Johnsen, SF

 • Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Flybilletpriser skal belægges med en klimaafgift. Togforbindelserne, ikke mindst de danske, skal være langt billigere at benytte for de rejsende. Billetpris og rejsetid er ret afgørende, derfor skal begge dele bringes ned til konkurrencedygtigt niveau. I flyrejsetiden skal ventetid ved check in mv. selvfølgelig medregnes.

Nem adgang til at få oplyst rejsetider og billetpriser via en hjemmeside og app, som forbrugeren kan bruge i sin rejseplanlægning.

Det store europæiske baneprojekt skal færdiggøres og udbygges hurtigst muligt, yderligere midler til fremskyndelse bør indgå i budgetforhandlinger.

Så snart togrejser er et attraktivt alternativ til fly, skal indenrigsflyvning begrænses og gerne afskaffes.
Tog til længere rejser må meget gerne indrettes lækkert med gode stole, hvilepladser, arbejdspladser, små samtale/møderum mv. Attraktive toiletforhold og mulighed for bad samt køb af god mad skal være en selvfølge.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Komfortable nattog med attraktiv indretning kan komme til at spille en væsentlig rolle. Tænk at kunne rejse om aftenen, lægge sig i en behagelig seng og møde udsovet frem til destination næste morgen J

 • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?
  Billetpriser, uanset transportmiddel, gradueres i forhold til klimabelastning og de mindst forurenende koster mindst. Infrastrukturen skal udbygges, så jernbanenettet inden for overskuelig tid kan aflaste og erstatte meget flytrafik. Budgetforøgelse skal medfølge.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Fremtidige investeringer i infrastruktur skal ubetinget tilgodese klima og miljø. Udbygning af vejnet skal primært tilgodese tyndere befolkede områder, hvorfra folk skal transportere sig til større stationer for videre transport.

 • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Det er ikke mit indtryk. Hvis vi ser på danske forhold, har liberalisering snarere medført ringere og dyrere rejsemuligheder. Jeg forestiller mig ikke det ser bedre ud i andre lande, der har privatiseret.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja      ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Det er ikke et ”enten-eller”, men både-og. Miljøvenlig busforbindelse kan være et godt alternativ til toget på en del strækninger, men det kræver fx udvikling af tilstrækkelig batterikapacitet for eldrift. Ladespor i vejbanen er en af løsningerne, ligesom solcelletag på bussen kan medvirke til længere køretid pr batteri.

Toget vil altid være det optimale på de længere strækninger, fordi toget kan indrettes mere komfortabelt og er uafhængigt af øvrige trafikanters adfærd.

 • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Det er vigtige og glimrende forslag som EU naturligvis skal gøre alt, hvad der er muligt for at realisere – inkl. at afsætte de nødvendige midler på budgettet.

 • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Sætte dygtige fagfolk til at gennemgå materialet og inddrage forbrugerne samt fagpersonale. De, som dagligt eller jævnligt rejser med tog, har som regel både viden og erfaring til at forbedre sådanne forslag.

 • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Hvis transportformen skal være attraktiv og meningsfuld for passageren, skal rimelig (som udgangspunkt fuld) kompensation ydes i tilfælde af uvarslet væsentlig forsinkelse eller aflysning. Det er transportoperatørens og udbyderens ansvar at overholde rejsetiden. Forbrugeren lider i forvejen tab i form af for sent eller aflyst fremmøde på sit job eller anden destination.

Ja      ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Ekstraordinære omstændigheder kan være ulykke eller katastrofe, terrorhandling, ekstrem og uventet vejrsituation – altså hændelser, som ikke kunne være forudset. Problemer der vedrører almindelig drift, såsom nedfaldne køreledninger, let snefald eller is, sygemeldinger hos personalet og lign. er ikke ekstraordinært og udforudsigeligt – den slags sker jævnligt.

 • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Samarbejde med alle, der politisk, på NGO og lobby-plan vil arbejde for denne vigtige sag.

 • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Der skal være en reel mulighed for at vælge en anden transportform på strækningen, og det er ikke muligt at indføre minimumsdistancer med kort frist. Medlemslandene skal varsles i så god tid, at alternative rejseformer kan etableres. Fx med hurtigbusser, tog eller sejlads.

Minimumsdistancen må på længere sigt afhænge af hvor hurtige og direkte togforbindelser, der kan etableres.

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

 • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)