Skip to content
Home » DK: Dina Raabjerg, K

DK: Dina Raabjerg, K

 1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Dette ledende spørgsmål forudsætter at jeg tror på, at tog kan løse problemet, og det tror jeg ikke. Det vil tage alt for lang tid at bygge de ekstra spor, der er nødvendige for, at vi kan lave de højhastighedstog, der er behov for. Inden vi er klar med løsningen, er det gået alt for galt med klimaet.

Jeg rejser selv ofte med tog fra Midtjylland til KBH. Højhastighedstog ville gøre det endnu mere attraktivt for mig. Men lige som med ovenstående, så tror jeg, det vil tage for lang tid at løse problemet. Vi kunne sagtnes sætte afgifterne på indenrigsfly op, hvilket i praksis vil lukke de små lufthavne; Det vil der aldrig kunne blive enighed om.

Se i øvrigt svar på spørgsmål 2.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Jeg rejser fx sjældent med tog i Europa, fordi det tager alt for lang tid og er enormt dyrt, foruden at det er meget ufleksibelt. Nattog til rimelige priser kunne være en glimrende løsning, når det fx handler om at rejse med familien på ferie, eller hvis jeg skulle på forretningsrejse langt væk.

 • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Man kunne arbejde med afgifts- og skattefritagelser for de mindst forurenende trafikformer. Eller endnu bedre nogle skattefritagelser i forbindelse med investeringer i klimavenlige omlægninger.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

 • Først og fremmest mener jeg, at vi skal lave nogle klare krav til de transportformer, der udleder mest CO2, om at skulle nedbringe denne udledning markant. Jeg tror ikke så meget på incitamenter, som jeg tror på lovgivning. Jeg tror på, at krav eller kvoter virker bedre end afgifter; De der har råd – og de virksomheder, der har behov for at kunne rejse mellem lande – vil betale uanset prisen. I takt med at flere og flere får flere penge og råd, vil afgifter alligevel ikke have den ønskede effekt. – I forhold til lufttrafikken tror jeg, vi kommer længst med at sætte en klar grænse for, hvor meget udledning vi vil tillade, således at innovation tvinges igennem. Det vil være hurtigere end at bygge højhastighedsbaner på tværs af Europa.
 • Skattefritagelser i forbindelse med klimavenlige omlægninger.
 • Afgiftslettelser på klimavenlig transport modsvaret af en mindre afgiftsstigning på de mindre klimavenlige transportformer i de egne, hvor der er reelle altermativer som fx i de store byer.
 • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Det synes jeg ikke, at jeg har nok viden om. Men jeg oplever umiddelbart ikke, at det er svært at rejser med tog på tværs af lande, hverken i Skandinavien eller i Centraleuropa.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Delvist. Det vil være relevant at skabe bedre og langt mere fleksible togforbindelser på tværs af Europa. Men jeg ville ikke arbejde for færger, hvor der ikke er en bæredygtig økonomi.

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Vi skal tvinge brugen af mere CO2 neutrale løsninger igennem, så lufthavnstrafikken også bliver en acceptabel transportform.

 • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

For at kunne støtte skal jeg vide mere. Initiativet lyder umiddelbart interessant.

En model for støtte kunne være økonomisk støtte til etablering fra EU finansieret gennem nationalstaternes betaling til EU. Men det vil jeg have behov for at drøfte nærmere for at komme med input til.

 • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Der bør sikres nogle analyser og indstillinger fra eksperter, som kan drøftes af landenes ministre for området. Herefter at ministre og eksperter får til opgave at udforme en plan.

 • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Det er jeg sikker på at embedsværket kan finde en god definition på.

 • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☒

Jeg vil foretrække, at vi finder andre løsninger, idet vi med afgifter af denne art rammer udkantsområder, der ikke har alternative transportformer. Mit forslag er at lave ny lov, der sætter standarder for, hvor meget nye biler med udlede..

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

 • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☒

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Vi kunne godt forbyde. Jeg ville dog foretrække, at vi via lovgivning får tvunget innovation igennem, der nedsætter udledningen af CO2 – også for fly.

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Vi kunne begrænse antallet af afgange, hvor der er anden alternativ transport. Fx mellem KBH og Aarhus, hvor der kører lyntog.

 • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☐      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Vi skal stille krav til udledningen af CO2, så flyindustrien også kommer med alternative løsninger, sådan som busser og bilindustrien har gjort.

Vi bør desuden prioritere forskningsmidler indenfor området.

Vi bør arbejde med skatte- og afgiftsfritagelser i forbindelse med investeringer/omlægninger, der markant nedbringer udledningen af CO2 fx elektriske fly. Dvs. at vi er med til at støtte den nødvendige omlægning på den ene side, mens vi straffer dem, der ikke omlægger på den anden side.