Skip to content
Home » DK: Inger Staahl Jensen, SF

DK: Inger Staahl Jensen, SF

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Svar:

Nattog skal spille en stor rolle. Det vil være en stor fordel for både arbejdstagere og turister at de kan komme frem tidligt om morgenen til de større destinationer i EU. Og at de kan tage et tog tilbage om aftenen. Jeg synes derfor at man fra EU’s side skal sikre at der bliver udbudt nattogsruter til de større byer i EU. Det er fx helt håbløst at der ikke længere kører nattog til Bruxelles, Berlin, Paris, München og Rom.

Derudover så synes jeg at passagererne skal sikres en ordentlig godtgørelse hvis de bliver forsinket på deres rejse gennem EU. Forsinkelser på en sammenhængende rejse skal udløse samme godtgørelse som hvis flypassagerer bliver forsinkede. Dvs. mad og drikke ved kortere forsinkelser eller overnatninger og erstatningsrejser ved længere forsinkelser.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Svar:

Jeg tænker at en fælles europæisk beskatning af flybrændstof kunne kanaliseres over i bedre infrastruktur og materiel. Det betyder at togene kan køre hurtigere og leve op til kundernes behov. SF har faktisk foreslået at vi indfører en flyafgift og bruger pengene fra afgiften til at mindske CO2-udledningen bl.a. ved at man gør den kollektive transport både bedre og billigere. Læs gerne mere her: https://sf.dk/wp-content/uploads/2018/06/sfs-transportudspil-2018.pdf

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Svar:

Jeg synes ikke at den nuværende politik har været nogen succes. Tværtimod har konkurrencen på togområdet fået lukket nattogene og betydet at togselskaberne er tilbageholdne med at gennemføre nye ruter.

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Svar:

Udover at satse på togdrift, så skal der også satses på andre transportformer på de kortere distancer. Det kan fx være brinttog, el-biler eller el-cykler.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Svar:

Jeg støtter planerne til fulde. For at få det gennemført, skal vi sikre at kommissæren for transport lover at der kommer lovgivning på området ved høringerne i Parlamentet, når det nye parlament starter arbejdet. Jeg ved at Michael Cramer fra SFs grønne gruppe i Europa-Parlamentet har arbejdet hårdt for at få det gennemført. Jeg vil tage stafetten op og arbejde lige så hårdt på at det bliver til virkelighed indenfor de næste 5 år.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Svar:

Altså der er jo allerede enighed om at man skal standardisere både tog, skinner og kommunikation. Man har bare ingen myndighed, der kan koordinere arbejdet og rådgive politikerne. Og det ville jeg i første omgang satse på at der kom. Hvis vi kan blive enige med regeringerne og kommissionen, ser jeg gerne at det bliver denne myndighed, der står for at udbyde internationale ruter og skabe et sammenhængende tognet.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☒

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Svar:

En ekstraordinær situation foreligger når der er tale om force majeure begivenheder. Det kan fx være at sporene er skyllet væk, står under vand eller der er strejke. Men ellers skulle der ikke være mulighed for at undslå kompensation.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Svar:

Lige nu ligger der et forslag fra den belgiske regering med forslag om at indføre en afgift på flybrændstoffer – og sådan et forslag skal man presse på for at få gennemført. Og hvis det ikke bliver gennemført nu, så må vi ad politisk vej fortsætte med at presse på for at det bliver genoptaget.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Svar:

Jeg tror det vil blive meget bureaukratisk, hvis man skal til at forbyde kortdistance flyvning. For at begrænse at det bruges i unødigt omfang, vil jeg hellere beskatte fly der bruges til kortdistanceflyvning hårdere, så det bliver så dyrt at bruge dem, så man tænker sig om en ekstra gang.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)