Skip to content
Home » DK: Mette Bock, LA

DK: Mette Bock, LA

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Jeg mener ikke, vi på den måde skal begrænse folks personlige frihed, i jagten på nogle billige klimapoint.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Nattog er sikkert et udmærket alternativ til fly, og hvis folk gerne vil benytte sig af det er det da fint. Hvis der er et marked for det, så er der givetvis også en virksomhed, der gerne vil udbyde en sådan service.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Det er klart at der skal være lige og fair konkurrence – også på transportmarkedet. Jeg synes dog det er vanskeligt at sammenligne f.eks. flyrejser med togrejser, da de kan noget meget forskelligt. Tog kan være rigtigt fint på kortere distancer, men det kan også være meget langsommeligt på de længere rejser.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Generelt er øget konkurrence en god ting – også på jernbanen, da det sikrer passagererne billigere billetter og bedre service også på tværs af Europa.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Det ene udelukker ikke det andet, men vi skal huske på, at langt størstedelen af persontransporten foregår i personbiler. De mange mennesker som er afhængige af deres bil kan vi ikke negligere.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Som politikere skal vi udstikke rammerne for f.eks. togdrift, og så må vi lade det være op til folk, som har meget bedre forstand på det, om at vælge de rigtige løsninger. I dette tilfælde vil det være operatørerne.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Vi skal styrke konkurrencen på markedet, så forbrugerne får bedre mulighed for at vælge den løsning der er bedst og billigst.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Det er vigtigt, at man som togpassager i Europa kan følge sig nogenlunde tryg ved at købe en billet. Jeg synes også man har nogle gode vilkår som det er i dag, men det er da altid noget der bør være til debat.

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☒

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Det er vigtigt at udbyderne har en hvis form for fleksibilitet, når det kommer til passagerrettigheder. Hvordan man skal definere ekstraordinære situationer er i højere grad et juridisk spørgsmål, fremfor et politisk.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Vi skal ikke begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU. Er der et marked for alternative transportformer, så behøver vi politikere ikke blande os. Så skal omstillingen nok ske.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Vi vil ikke regulere flyvning.