Skip to content
Home » DK: Rina Ronja Kari, FB

DK: Rina Ronja Kari, FB

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Jeg mener at skal lægge særligt vægt på, hvordan det kan blive billigere, nemmere og hurtigere at bruge toget. Det kræver offentlige investeringer i at udbygge tognetværket, men også penge til at sætte priserne ned. Dette kan fint suppleres med f.eks. afgifter på flyrejser eller fly-brændstof, sidstnævnte er i dag undtaget afgifter på grund af EU-regler og den regel skal fjernes og landene skal have lov til at indføre afgifter også på flybrændstof.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Det er helt klart, at velfungerende nattog-muligheder vil øge chancerne for at toget bliver et realistisk alternativ til flyet. Men det kræver igen at det både bliver billigere og nemmere end det er i dag.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Jeg mener ikke nødvendigvis, at der skal være lige vilkår mellem f.eks. fly og tog. Tværtimod ønsker jeg at stille togrejserne væsentligt bedre. Dette kræver særligt økonomi, men også at vi ruller privatiseringer tilbage f.eks. ved at annullere EU’s 4. jernbanepakke.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

F.eks. ved at tillade afgifter på flybrændstof, hvor pengene direkte kan bruges på togtransport i stedet for.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser? Nej. Jeg vurdere tværtimod liberaliseringen som et øgelæggende middel, som i for høj grad fokusere på at togdriften skal give økonomisk gevinst til virksomhederne fremfor først og fremmest at være et samfundsspørgsmål. Derfor mener jeg også, at landene skal have lov til at rulle liberaliseringen tilbage igen.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☐

Ved ikke. Jeg kan sagtens forestille mig, at der også kommer andre løsninger på bordet, hvor man f.eks. ser på kombinationstransport med tog til langtransport og bæredygtige alternativer til kortere transport.

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Jeg har ikke forholdt mig til planerne i detaljer, men overordnet støtter jeg meget ideen om at udvikle sammenhængene alternativer, og jeg vil også støtte dem i EU-parlamentet på alle de måder vi kan.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Jeg mener man skal overveje flere forskellige redskaber på én gang. Dels at vi skal opgive ideen om, at EU nødvendigvis skal stå som ejer at et altomfattende projekt, men i stedet f.eks. fokusere på at øge samarbejdet også på regionalt samarbejde, hvor medlemslandene i højere grad selv føler ejerskab over det, frem for at forvente at EU tager sig af det.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”? Som udgangspunkt er jeg ikke glad for at man skal kunne nægte økonomisk kompensation på grund af ”ekstraordinære omstændigheder”. Vi ved fra tidligere, at f.eks. EU-kommissionen forsøger at inkludere ting som falige strejker under dette punkt, og det er stærkt problematisk. Naturligvis kan man i princippet forestille sig enkelte virkelige ekstraordinære omstændigheder, herunder f.eks. en lukket bro på grund af ekstremt vejr el.lign. men derudover mener jeg ikke, at det nytter noget, at operatørerne skal kunne undslå sig ansvaret.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☐

Nej    ☐

Måske. Det afhænger af udformningen. Jeg ser meget gerne, at vi får ændret de nuværende EU-regler, så landene får bedre muligheder f.eks. for at indføre afgifter på flybrændstof. Men samtidig mener jeg også at det er vigtigt, at der kan tages lokale og regionale hensyn til udformningen og derfor vil det sandsynligvis blive et problem at indføre på EU-plan.

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Vi skal udvikle alternativerne, så det er langt mere attraktivt at bruge andre transportformer end flyvning. Det er en bedre vej end ved et simpelt forbud.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Jeg betragter nedenstående som muligheder vi skal have i gang, men uden at vi nødvendigvis skal have dem alle i spil på én gang.

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☒      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Udvikling af attraktive alternative transportformer.