Skip to content
Home » Feministiskt initiativ (SE)

Feministiskt initiativ (SE)

  1. Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Feministiskt initiativ vill se ett harmoniserat tågsystem inom EU. Detta gäller både drift och bokningssystem. Nattåg är en viktig komponent i att tillgängliggöra tågresor, och vi vill verka för att nattliga förbindelser bevaras och utökas. Vi vill även se ett skifte i kostnader, där tåget blir billigare och flyget dyrare. Detta kan uppnås genom att subventioner riktas om från flyg till tåg, samt att flyget beläggs med skatter på exempelvis drivmedel och distans.

2. Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?

Feministiskt initiativ vill absolut premiera hållbart resande framför ohållbart. Som vi skriver på föregående fråga vill vi rikta om subventioner och belägga flyget med fler och högre skatter för att det ska bli billigare att välja klimatsmarta resor. Vi vill även verka för en omställning från ett samhälle som uppmanar till många, långa resor, till ett samhälle där vi reser mindre generellt och låter resorna ta längre tid.

3. Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?

Vi ser risker med en liberalisering av järnvägen inom EU. Ser vi till den Svenska järnvägen har avregleringen av trafiken lett till trängsel på spåren, osund konkurrens och försvårande omständigheter för järnvägsunderhåll då många aktörer är inblandade i processen. För att nå vår vision om ett harmoniserat tågsystem inom EU tror vi att en tydlig samordning är nödvändig och då kan en oaktsam liberalisering vara ett hinder.

4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?

Som vi svarar på sida ett vill vi se ett harmoniserat tågsystem inom EU, det vill säga ett tågsystem som fungerar likadant för aktörer och konsumenter oavsett vilket medlemsland du befinner dig i. För att möjliggöra ett harmoniserat tågsystem är det viktigt att vi inom EU arbetar fram en tydlig strategi för hur respektive medlemsland ska kunna leva upp till detta och arbetar för att det implementeras.

5. Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?

Målet om ett harmoniserat tågsystem inom EU kommer kräva en översyn av existerande nät, samt att arbetet med att samordna växel- signal- och bokningssystem påbörjas snarast. Vi i F! ser också gärna att robusthet och tillgänglighet prioriteras snarare än hastighet, så att ett pålitligt tågnät byggs ut även till gles- och landsbygd.

6. För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?

Med ett harmoniserat nät ökar också den skilda passagerarens möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Detta då bokningssystemet ska vara detsamma inom hela EU och på så sätt bör fungera som SJ:s resegaranti gör i Sverige idag. Resenären ska ha rätt att bli kompenserad för störningar i sin resa oavsett vilket medlemsland hen befinner sig i. Vad gäller “exceptionella händelser” är det svårt att säga på förhand vad sådana kan vara, men regel bör vara att resegarantin ska garantera att den resande når sitt slutmål utan större störningar.

7. Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?

Vi instämmer i att existerande åtgärder för utsläppsminskningar inte är tillräckliga utan anser att fler åtgärder måste vidtas. Ett exempel är som sagt att avskaffa skadliga subventioner (som exempelvis Naturskyddsföreningen föreslår i sin rapport på ämnet).

Det kan också bli aktuellt med en skatt som ökar med distans och antal flygningar, samt att flygbränsleskatten höjs. I takt med att flyget blir dyrare och mindre tillgänglig måste vi också se till att alternativen blir enklare och mer tillgängliga, samtidigt som vi måste börja resa färre gånger och kortare sträckor överlag. En bra början är tex att förlägga EU-parlamentets sammanträden till en enda plats.

7.1 Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat?

Vi är positiva till att öka skatten på klimatskadliga drivmedel generellt. Vi kommer använda våra mandat i EU-parlamentet till att stödja och driva förslag som går i linje med detta.

7.2 Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?

Vi är försiktiga med att förespråka förbud och ser hellre att vi vidtar åtgärder som gör det så pass enkelt och billigt att ta tåget att flyget inte blir ett realistiskt alternativ. Om vi dessutom avskaffar flygets subventioner och ökar skatterna så kommer vi snabbt få en situation då tåget blir ett både snabbare och billigare alternativ, framför allt för korta resor.