Skip to content
Home » Moderaterna (SE)

Moderaterna (SE)

  1. Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Vi behöver göra mer för att minska utsläppen från flyget. Moderaterna är därför positiva till att utreda ett införande av reduktionsplikt för flyget för att på så sätt öka inblandningen av biodrivmedel. Vi vill även omförhandla de konventioner som idag förbjuder stater att beskatta flygbränsle. Nattåg kan i många fall utgöra ett utmärkt alternativ till resor med flygplan inom EU.

2. Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?

Moderaterna står bakom principen om att förorenaren ska betala. Vi behöver göra mer och öka takten för att ställa om vår transportsektor så den blir långsiktigt hållbar. Samtidigt måste vi vara realistiska, när det gäller långväga resor så finns det idag inget alternativ till flyget.

3. Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?

För att fler ska välja tåget är det helt avgörande att arbetet med att uppnå goda gränsöverskridande tågförbindelser fortsätter. Vi har kommit en bit på vägen men det återstår en hel del kopplat till bland annat harmonisering av signalsystem och biljettförsäljning.4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?

Moderaterna är positiva till förslag som underlättar gränsöverskridande tågresor i Europa.  För många flygresor kan tåget utgöra ett bra alternativ och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

5. Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?

Det här illustrerar tydligt vikten av åtgärder på EU-nivå. För en välfungerande järnväg behövs samarbete och koordinering med andra länder. Marknadsöppning för persontrafik inom det fjärde järnvägspaketet bidrar genom ökad konkurrens till att tillgodose resenärernas och samhällets krav på ett attraktivt, effektivt och långsiktigt hållbart trafikutbud av god kvalitet. Moderaterna har länge drivit på för ett fullt genomförande av det fjärde järnvägspaket.

6. För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?

Det är inte politikens uppgift att definiera vilka omständigheter ”exceptionella omständigheter” skulle kunna röra sig om men det är rimligt att möjligheten att åberopa det skall finnas. Frågan om EU:s passagerarrättigheter är viktig men vi anser att den i många delar går alltför långt. Vi är bland annat kritiska mot kravet på biljettförsäljning ombord vilket kommer leda till ökade merkostnader utan motsvarande vinst för resenärerna.

7. Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?

Vi tror att teknisk utveckling och internationellt samarbete är direkt avgörande för att vi ska lyckas att minska utsläppen från flyget. Vi vill utreda ett införande av reduktionsplikt för flyget för att på så sätt öka inblandningen av biodrivmedel. Vi vill även omförhandla de konventioner som idag förbjuder stater att beskatta flygbränsle.

7.1 Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat?

Som ovan nämnt vill Moderaterna omförhandla Chicagokonventionen för att möjliggöra en rimlig beskattning av flygbränslet.

7.2 Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?

Nej. Moderaterna tror inte på förbud. Det är utsläppen vi måste bekämpa, inte resandet i sig. För att fler exempelvis ska välja tåget satsar Moderaterna på att bygga ut järnvägen och underhålla det system vi redan har så att alla ska kunna lita på att tågen kommer och går i tid.