Skip to content

CDA (NL)

Christen-Democratisch Appèl, Holland

1. Aangezien de luchtvaart de meest schadelijke vorm van transport is, wat stelt u voor om ervoor te zorgen dat meer mensen in de EU gebruik maken van treinen in plaats van vliegtuigen voor reizen tot 1000 km en welke rol moeten nachttreinen daarbij spelen?

In de eerste plaats is de luchtvaart niet de meest ´schadelijke´ vorm van transport, dit is het wegtransport. Het CDA is voor een vliegtaks voor alle Europese landen, waarmee het maken van korte afstand vluchten wordt ontmoedigd. De grens die hierbij wordt gehanteerd is voor reizen boven de 500 kilometer.  Daarnaast wil het CDA dat Europa een effectief Europees spoorwegnet krijgt, zodat het nemen van de trein wordt aangemoedigd. Hierbij moeten we inzetten op kennis en innovatie, zodat dit gauw mogelijk wordt. Wij willen het zogenaamde ´multi modale´ transport stimuleren: het binnen één reis gebruikmaken van verschillende transport-modaliteiten.   

2. Wat gaat u doen om het speelveld tussen de verschillende vormen van langeafstandsreizen gelijk te trekken? Of zou u zelfs meer steun geven aan de meer klimaatvriendelijke vervoerswijzen – en hoe?

Het CDA wil dat Europa zich op mondiaal niveau gaat inspannen om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te verminderen.

3. Hoe beoordeelt u het succes van het tot nu toe bestaande EU-beleid van liberalisering van spoorvervoer als de manier om goede nationale en grensoverschrijdende treinverbindingen tot stand te brengen? Steunt u dit beleid of bent u van plan een alternatief te introduceren?

De liberalisering van de Europese spoorweg markt was een goed uitgangspunt. Twee opmerkingen daarbij: i. op een aantal punten is dit te ver doorgeschoten, waardoor met name sommige kleine lijnen zijn verdwenen, en ii. veel landen hebben deze liberalisering niet doorgevoerd, waardoor de oude staatsbedrijven nog steeds de baas zijn. Kortom, liberalisering is een goede gedachte, maar er zijn grenzen.  

4. Er zijn ideeën voor dag- en nacht-treinverbindingen in heel Europa (bijvoorbeeld de LunaLiner) als alternatief voor korte- en middellange-afstandsvluchten. Wat vindt u van deze plannen en als u ze steunt, wat zou u dan doen om ze uit te voeren?

Dit zijn mooie plannen, maar de huidige alternatieven zijn ook dan vele malen praktischer en comfortabeler. Niet voor iedereen zal het daarom een alternatief zijn.   

5. De Europese Rekenkamer noemt het Europese hogesnelheidsnet een “inefficiënte lappendeken” die niet leidt tot goede verbindingen op EU-niveau (zie verslag nr. 19 van de Europese Rekenkamer). Wat bent u van plan om deze situatie te verbeteren?

Dit klopt. Er moet een meer integrale planning van de HSL lijnen komen in de EU. De inzet op kennis en innovatie is hierbij essentieel.

6. Onlangs werden de rechten van treinreizigers in de EU besproken. Wat is uw standpunt over de toekomst van de rechten van reizigers die met de trein en andere vormen van openbaar vervoer reizen? Dit geldt met name voor grensoverschrijdende diensten en een vervoersketen waarbij twee of meer exploitanten betrokken zijn. Moeten exploitanten compensatie kunnen weigeren als een dienst wordt geannuleerd of ernstig vertraagd als gevolg van “uitzonderlijke omstandigheden” en, zo ja, hoe moeten die worden gedefinieerd?

De huidige vernieuwing van de richtlijn is evenwichtig.

7. Wat is uw standpunt ten aanzien van een kerosinebelasting voor de hele EU? En als u deze belasting steunt: Wat gaat u doen om deze belasting in uitvoering te brengen?

Het CDA is voor een kerosinebelasting, of “vliegtaks”. We willen dat Nederland een voortrekkersrol hierin gaat nemen en andere Europese landen aanmoedigt de taks ook in te voeren. Het is essentieel dat dit EU breed wordt ingevoerd omdat het anders de Nederlandse concurrentiepositie schaad en bovendien niet voldoende effectief is als het niet EU-breed wordt ingevoerd.

8. Zou u een algemeen verbod op korteafstandsvluchten in de EU steunen? Zo ja: Welke afstand moet de minimumafstand zijn om vluchten toe te staan? Zo nee: Welke andere maatregelen ter beperking van korteafstandsvluchten bent u van plan te nemen?

Nee, het CDA wil het lange afstand treinen juist aantrekkelijker maken. Een effectief Europees spoorwegnet kan een volwaardig, duurzaam alternatief zijn voor het veel vervuilender vliegverkeer. Voorwaarde is wel dat spoorwegen goed op elkaar aansluiten, zodat vervoer snel en gestroomlijnd plaats kan vinden. Hierbij moet ingezet worden op de ontwikkeling en uitrol van een nieuw Europees spoorbeveiligingssysteem. Daarnaast is het kaartverkoopsysteem voor spoorwegen nu nog te versnipperd. Een Europees e-ticketing systeem is nodig, zodat je makkelijk je kaartje kan kopen voor treinreizen in heel Europa.

9. Aangezien de nieuwe internationale overeenkomst CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) en de EU-ETS (Emissions Trading Scheme) niet volstaan om de luchtvaartemissies aan te pakken, welke andere maatregelen overweegt u om de luchtvaart te reguleren (bijvoorbeeld een belasting op kerosine, tickets, BTW; een frequent flyer heffing; een moratorium op uitbreiding van de luchthaveninfrastructuur; een verbod op bepaalde vluchten, bijvoorbeeld korteafstandsvluchten, ….)?

De luchtvaart is te lang ontzien, ook voor de luchtvaart moet gaan gelden: de vervuiler betaalt. Daarom steunt het CDA de Europese plannen om de luchtvaart vanaf 2021 niet langer vrij te stellen van CO2 normen.