Skip to content
Home » DK: Anders Guldhammer, K

DK: Anders Guldhammer, K

 1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Jeg kunne godt tænke mig at nattog kommer til at spille en større rolle. Hvis man kunne få udbygget nettet til i hvert tilfælde de storbyer i EU hvor vi ved der er mange der rejser til ved hjælp af fly i dag. Eks.vis. Stokholm, Berlin, Prag, Paris, Bruxelles, Rom

 • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?
 • Fastlægge fælles rammer for kollektiv grænseoverskridende transport

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Via EU rammer at yde støtte til udvikling af klimavenlige former for kollektiv transport

 • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Jeg vurdere at liberaliseringen ikke har været til gavn for at sikre bedre kollektive trafikløsninger, eks.vis. tog, især højhastighedstog, der tidsmæssigt kan konkurrere med fly.

 •  

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

 • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Ja, det er den eneste rigtige vej. Det skal vi støtte gennem EU drøftelser og fastlægge af planer for gennemførelse heraf, som en del af klimaplenerne.

 • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Jeg er ganske uenig. Jeg har anvendt disse tog i Europa. Nettet skal udbygges. Prøv at se i Frankrig. Det har afløst det franske indenrigsfly net – France Regional

 • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Fælles klare rammer skal udformes.

 • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Det skal være en fælles EU forordning idet grænseoverskridende aktiviteter skal løses i fællesskab

 1. Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Ingen, idet der er mange områder hvortil man kun kan flyve, indenfor rimelig tid samtidig med at der er et begrænset passager underlag, eks.vis.Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Irland, Skotland, Nordirland, England, Malta etc.

 1. Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☐      En afgift på flybrændstof

☐      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Hurtigere udvikling af motortyper der er mindre forurenende. De foreslåede rammer alle også de der skal anvende flyene, hvortil der desværre ikke er noget reel konkurrent til pt. der skal ikke pålægges flere skatter og afgifter. Det er det sædvanlige initiativ som ikke er innovativt konstruktivt, men kun medvirke til demotivation og skævvridning, rent socialt.