Skip to content
Home » DK: Bo Vesterlund, SF

DK: Bo Vesterlund, SF

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?    Flyskat skal give penge til grøn omstilling, og skatten skal bruges på udbygning af højhastigheds elektriske jernbaner så togtrafik kan konkurrere med flytrafik. Dette indebærer flere højhastighedstog og flere højhastighedsskinner.  EU skal medfinanciere udbygningen af tognettet og en sænkning af prisen på togbilletter.  Danmark kan ikke nøjes med højhastighedstog fra København til Ringsted.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?     Der har været problemer med 2 togstationer i samme by og med ventetider ved skift mellem forskellige  selskabers togstrækninger.  Forskellige landes regler om passagertransport skal koordineres gennem transportselskaberne og EU.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?       Det skal fortsat være muligt at overføre motorkøretøjer (bro,tunnel,færge)

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?  Jeg støtter.  På nogle strækninger må man sænke farten på nattog så rejser ikke varer under 8 timer.
  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?  I en situation med mange nationale/private jernbaneselskaber er der brug for koordinering af og evnt. krav til jernbaneselskaberne gennem samarbejde mellem nationale selskaber, EU og private selskaber.
  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?      Der må udarbejdes fælles principper for kompensation med minimumsstandarder for kompensation.

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?     Se ovenstående.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?   Ja, men da man ikke kan beskatte brændstoffet, skal afgiften være en grøn afgift på billetten. På billetten kan man skrive hvad klimagasudslippet på rejsen er.    En evnt. afgift på lastbiltransport må afhænge af om ikke forurenende lastbiltransport bliver mulig og om lastbiltransport kan omlægges til togtransport på en given strækning.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Det er rejsetiden det drejer sig om. På strækningen London-Paris og London-Bruxelles er passagertallet blevet 3-doblet efter indførelse af højhastighedstog. Flere højhastigheds togstrækninger vil kunne nedbringe antallet af kortdistanceflyvninger sammen med flyafgift.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☐      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande  Begrænsning af fragtflyvninger hvor togtransport er et godt alternativ.

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)