Skip to content
Home » DK: Christel Schaldemose, S

DK: Christel Schaldemose, S

1.    Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Jeg vil arbejde for, at det bliver mere attraktivt for folk at vælge tog i stedet for fly. Der er allerede EU-initiativer i gang, som jeg synes, er rigtig gode, men som mangler at blive implementeret i vid nok udstrækning i de forskellige medlemslande. Et af problemerne i dag er, at medlemslandene har mange forskellige signalsystemer, der ikke kan tale sammen. Det er noget af det, der allerede er gang i at gøre noget ved. Desværre går det ikke hurtigt nok.

Derudover giver det mening, at oplyse folk om, hvor meget deres rejse belaster klimaet, når de er ved at købe billetten.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Jeg synes, nattog har et enormt potentiale, og derfor et vigtigt område at styrke. Særligt over lange distancer giver det god mening, at rejsen foregår om natten. Så kan man være udhvilet når man kommer frem.

2.    Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Man skal kunne komme nemmere og hurtigere gennem Europa i tog. Hvis man skifte for mange gange, bliver det for bøvlet, og så vælger man flyturen i stedet. Derfor må vi udfase støtten til fossile brændsler, der reelt er skjult tilskud til de mest forurenende transportformer.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja        ☒

Nej      ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Gennem klimavenlig støtte til offentlig transport og mål om mere elektrificering af transportsektoren.

3.    Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser? 

Nej, det har det ikke. Det har omvendt vel nærmest været mere bøvlet at rejse på tværs af grænser med tog. Priserne er ikke faldet, og det er hverken hurtigere eller nemmere.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja        ☒

Nej      ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja        ☐

Nej      ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Jernbanetrafikken har et potentiale. Det ved vi. Derfor giver det for mig mening, at vi transporterer os mere med tog. Vi kan allerede lave tog, der er eldrevne og kører på sol- og vindenergi. Det skal vi styrke.

4.    Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx “LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Det tror jeg, der er masser af potentiale i. Det er i hvert fald et rigtig spændende koncept. Det kan styrkes gennem kommende jernbanepakker og nye strategier for transportbranchen.

5.    Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et “ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Det handler om at medlemslandene også prioriterer højhastighedstognettet. Det er der det ineffektive kludetæppe opstår. Det er dyrt, at ændre på hele det europæiske tognet, men det er reelt en klimainvestering, og derfor er det noget både medlemslandene og EU må finde mere finansiering til.

6.    EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Det er afgørende, at vi har stærke passagerrettigheder, hvis vi skal få flere til at hoppe på toget. Jeg mener, der er plads til forbedring, og det vil jeg gerne arbejde for.

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med “ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja        ☐

Nej      ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere “ekstraordinære omstændigheder”?

7.    Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja        ☒

Nej      ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Der skal ikke være nogen støtte til fossile brændstoffer, omvendt burde der være en afgift på dem. Men det er ikke noget EU skal lave, men noget medlemsstaterne må stå for.

8.    Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja        ☐

Nej      ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Det er for langt at gå, at forbyde korte flyveture. Men man kan fx indføre krav om klimavenlig brændstof til fly. Derudover støtter jeg alle ambitiøse mål for at reducere CO2-udledninge fra flytransport.

9.    Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒        En afgift på flybrændstof

☐         En afgift på flybilletter

☐         Moms på flybilletter

☐         En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐         En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐         Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐         Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒        Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Jeg ønsker og støtter tiltag om højere krav til klimavenlig brændstof fx i el-tog og biobrændstof i flybranchen.