Skip to content
Home » DK: Lave Broch, FB

DK: Lave Broch, FB

Svar fra Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU. Jeg vil indledningsvis understrege, at jeg er imod Danmarks medlemskab af EU, men at jeg også har den holdning, at Folkebevægelsen mod EU skal gå på to ben ift. EU. Vi skal arbejde for at frigøre Danmark fra EU, men vi skal også inden for de områder, hvor EU har magt arbejde for de bedst mulige love. Det gælder ikke mindst miljømæssigt.

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Svar: Helt grundlæggende støtter jeg en grøn omstilling. Jeg synes, at det er et stort problem, at det indre marked sætter begrænsninger for Danmarks muligheder for at gå foran med nationale regler, der kan være til gavn for miljøet. Jeg vil derfor aktivt arbejde for, at Danmark kan gå foran på miljøområdet. Det gælder også inden for trafikområdet, og jeg støtter, at vi samarbejder med andre lande om en bæredygtig trafik. Personligt støtter jeg, at togdriften fremmes, at al togdrift i Danmark gøres elektrisk og jeg ser gerne, at DSB samarbejder med andre togselskaber i Europa om at skabe hurtigtog mellem storbyer i Europa. Prisniveauet bør også være lavere end at flyve, så tog bliver mere konkurrencedygtige. Et tættere samarbejde med andre togselskaber kan også fremme en besparelse ift. tid.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Svar: Jeg er personligt rigtig glad for nattog, og jeg ser gerne, at vi genindfører et nationalt nattog og at der samarbejdes om at lave nattog til andre lande f.eks. Norge (Oslo), Sverige (Stockholm), Frankrig (Paris) og Storbritannien (London). Et nationalt nattog kunne f.eks. gå fra Frederikshavn til Bornholmerfærgen i Ystad og andre strækninger. 

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Svar: Det vil være oplagt, at gøre dette til et spørgsmål, der hører under Europarådet og ikke EU. Og at der arbejdes for, at vi styrker et togsamarbejde for hele Europa. Flyvningen som klima- og miljøsynder slipper alt for billigt og burde belastes med afgifter svarende til den skade, flyene forårsager, f.eks. udledning af CO2 m.m. Man kunne billiggøre nationale og internationale togbilletter via offentlige subsidier.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an? Inden for de områder, hvor EU har magt vil Folkebevægelsen mod EU arbejde for de højeste miljøstandarder. Men vi vil også arbejde for at magten flyttes tilbage til Folketinget og tættere på borgerne.  

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Svar: EU’s indblanding på dette område er til skade for både de ansatte og for den service borgerne får. Jeg er stærk modstander af EU’s jernbanepakker og mener, at Danmark selv skal bestemme over togdriften i vores land. Vi skal selvfølgelig samarbejde med andre landes togselskaber, men det, som vi oplever nu kan ende med at ødelægge togdriften for områder, hvor der bor få mennesker, og det kan føre til løndumping og at sikkerheden svækkes inden for togdriften. 

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig. Svar: Nogle steder skal der være færger (Færøerne, Bornholm, Læsø o.s.v.) og gerne kombineret med tog og andre steder kan busdrift eller letbaner være en mulighed. Men jeg ser gerne, at tognettet udvides. Jeg ser også gerne, at der genetableres en færgeforbindelse til Grønland.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Svar: Jeg ser meget positivt på denne slags forslag. Det første skridt er et opgør med EU’s magt inden for området og så mener jeg, at der er brug for at tænke over et samarbejde for hele Europa og at der indkaldes til et alreuropæisk topmøde om togdrift i Europa. Her ser jeg gerne, at alle lande i Europa deltager og altså ikke kun EU-landene. Tænk bare på, at interrail er et samarbejde, der inkluderer lande, der ikke er med i EU.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Svar: Nogle steder skal der laves bedre forbindelser. Det gælder f.eks. tog fra København til Berlin, der bør gå over Gedser og med en togfærge.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Svar: Det er vigtigt at passagererne har klare og gode rettigheder. Det sikrer tillid til togdriften og anden kollektiv trafik. 

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Svar: Jeg er ikke tilhænger af EU-afgifter, men jeg støtter danske afgifter når det gælder fossile brændstoffer og at overskuddet bruges til at skabe en bæredygtig trafik. Vi kan også på Europarådsniveau eller i FN blive enige om en national afgift, der tilfalder staten i de enkelte lande.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU? Svar: Jeg foreslår, at der lægges nationale afgifter på forurenende trafik. Det betyder, som jeg ser det, at det skal gøres nemmere, at komme rundt med bæredygtig trafik og billigere. På den måde vil den bæredygtige trafik udkonkurrere korte flyrejser. Men jeg er ikke tilhænger af forbud. Det kan desuden være, at der af geografiske årsager er behov for korte flyvninger fordi der ikke er udbygget anden infrastruktur.  

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)