Skip to content
Home » DK: Susanna Dyre-Greensite, FB

DK: Susanna Dyre-Greensite, FB

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Det er altafgørende, at vi begynder at flyve markant mindre. Overordnet set skal der sættes ind på to områder. For det første skal det være mindre attraktivt at flyve. Der skal indføres højere afgifter på flyrejser. Derudover så jeg gerne, at landene fik lov til at beskatte fly-brændstof. Det er i dag ikke muligt på grund af EU-regler. For det andet skal det være nemmere at tage toget. Det indebærer dels, at det bliver billigere. Det kræver offentlige investeringer, og disse kunne med fordel finansieres (delvist) af afgifter forbundet med flytransporter. Det indebærer også, at jernbanenetværket udbygges og opdateres, så det går hurtigt at komme fra en by til en anden.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Nattog bør spille en helt central rolle, da de er et realistisk alternativ til flytransport. Man sparer dagstid og overnatning ved at tage toget om natten. Gode nattogsmuligheder kræver igen offentlige investeringer, så de bliver nemmere og billigere, end de er i dag.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Målet bør være bedre vilkår for tog end fly, således at flere har mulighed for at vælge toget. Det kræver dels offentlige investeringer, og det kræver en tilbagerullning af de jernbaneprivatiseringer, EU’s 4. jernbanepakke medfører. Jeg ville støtte tiltag, der gik i de retninger.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

De offentlige investeringer i jernbaneinfrastruktur kunne eksempelvis finansieres af, at landene fik lov til at beskatte flybrændstof. Det vil jeg kæmpe for.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Nej. Togdriften i Europa skal sikre størst mulig gavn for borgerne, der anvender togene, ikke størst mulig gevinst for virksomhederne, der driver dem. Derfor mener jeg, at landene bør have lov til at rulle liberaliseringen tilbage i stedet stå for, i samarbejde med hinanden, at sikre en god og billig togdrift til befolkningerne.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

OBS: Dette i tillæg til tog + færger: Andre løsninger for bæredygtig transport kan være kombinationsløsninger, som at opfordre til bæredygtig transport til kortere ture/turen til togstationen, og togtransport til længere ture. Biltransporten skal også nytænkes så vi satser mere på el- og brintbiler. Der findes også gode løsninger til bus- og cykeltransporten. Klimavenligtransport kræver løsninger på mange niveauer. Men der er ikke tvivl om, at tog spiller en central rolle, da det hovedsageligt er tog, der kan erstatte meget flytransport.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Jeg kender ikke detaljerne i netop LunaLiner, men er generelt set stor tilhænger af forslag, der byder på økonomisk og praktisk realistiske alternativer til flytransport. Det er der brug for. Jeg vil meget gerne hjælpe med at øge synligheden af denne type forslag, og vil stemme for dem, hvis jeg bliver valgt ind.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Jeg mener at man bør øge det regionelle samarbejde, hvor det er muligt her og nu, i stedet for at vente på, at EU som helhed kommer med en løsning. Best practices kan overføres til nabolande og naboregioner. Vi kan ganske enkelt ikke vente på, at det højhastighedstog bliver en prioritering for Kommissionen.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Tidligere har vi set, at EU-Kommissionen har forsøgt at inkludere faglige strejker som ”ekstraordinære omstændigheder”, og det, mener jeg, er at fralægge operatørerne ansvar uhensigtsmæssigt. Det kan i visse sjældne tilfælde være tale om egentlige ekstraordinære omstændigheder som ikke er operatørens ansvar (lukket vej, farligt vejr), men generelt set bør operatørerne stå til ansvar.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☐

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Måske. Det kommer an på udformningen. Det er vigtigt, at der tages højde for lokale og regionale forhold. Det giver mening med en meget høj afgift i de lande, hvor der allerede findes gode alternativer til transport med fossile brændstoffer. Det giver mening at starte men en intensiv indsats for at skabe alternativer i andre lande. En afgift på EU-plan kunne risikere at ramme skævt nogle steder og være for uambitiøs andre steder, såfremt den ikke tager højde for de forskelle. Det er derimod en god ide at give lande og regioner mere handlerum til selv at gå længere, end de kan i dag. Det indebærer blandt andet at give lande lov til at indføre afgifter på flybrændstof.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Vi skal satse meget mere på alternativ transport. Vi bør gerne gøre det meget dyrt at flyve. Men vi skal også gøre det realitisk (tidsmæssigt, økonomisk) at tage toget. Det vil have bedre effekt end et forbud.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☒      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Udvikling at gode alternativer til flytrafikken.