Miljöpartiet (SE)

  1. Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Utveckla järnvägsnätet inom EU och knyt samman de större städerna med snabbtåg. Det ska vara lättare att resa mellan olika länder. Flyget ska beskattas. Det ska bli lättare att boka internationella tågresor. Detta finns också i januariöverenskommelsen. Sverige ska handla upp fler nattåg till Europa.

Jakop Dalunde:Vi gröna vill underlätta tågresandet i Europa genom att göra det billigare, snabbare och enklare, för att tåget ska kunna ersätta flyget som främsta transportmedlet i hela Europa. Därför har jag under mandatperioden drivit flera gröna reformer i Europaparlamentets transportutskott för att påskynda omställningen från flyg till tåg. Jag har varit med och verkat för att tågpassagerare ska ha stärkare rättigheter när det kommer till bland annat ersättning av kostnader. Europaparlamentet har antagit ett vårt förslag att resenärer ska få rätt att ta nästa tåg till samma destination om de missar sin anslutning. Dessutom ska de ha rätt till högre ersättning vid förseningar. Parlamentet antog även vårt förslag att tågoperatörerna ska öppna upp sina bokningssystem så att det blir enklare att boka internationella resor. Vi gröna vill utveckla järnvägsnätet inom EU genom att bygga höghastighetsbanor och skapa fler förbindelser med nattåg. Trafikverket ska exempel upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.

2. Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?

Beskatta flygbränslet så att flyget betalar hela sin klimatpåverkan. Offentlig upphandling av nattåg.

JD: Jag vill både göra det dyrare att flyga och billigare, snabbare och enklare att ta tåget. För att flyget ska betala för hela sin klimatpåverkan vill vi gröna införa bränsle- och energiskatt på flygbränsle. Dessutom vill vi höja den svenska flygskatten succesivt. Intäkterna från flygskatten kan då satsas på utbyggd järnvägstrafik, så att det blir enklare och smidigare att åka tåg. Nattåg är ett utmärkt sätt att minska restiderna och därför vill jag verka för att Trafikverket ska upphandla nattåg med dagliga avgångar ut i Europa. Jag tycker att en utjämning av spelplanen mellan tåg och flyg och ett större stöd till klimatvänliga transporter som tåg går hand i hand.

3. Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?

Den har inte fungerat bra. Ser gärna en översyn av tågmarknaden.

JD: Vi gröna har varit kritiska till liberaliseringen av nationella järnvägsmarknaden. Historiskt har det funnits bättre alternativ. Systemet som finns på plats har sina brister och i dagsläget är goda och smidiga gränsöverskridande tågförbindelser snarare undantag än regel. Vårt fokus är på att göra det lättare för tågoperatörer att trafikera över gränserna. I Europaparlamentet vill jag därför arbeta vidare med att införa öppna bokningssystem så att det blir enklare för resenärer att boka en sammanhängande resa på gränsöverskridande sträckor och sträckor som körs av olika operatörer.

4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?

Utmärkt, allt som ökar tågresandet på flygets bekostnad är bra.

JD: Jag välkomnar alla initiativ som förstärker möjligheterna att åka tåg inom Europa. Om vi ska minska vårt flygresande måste det finnas klimatvänliga alternativ. Ett sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg är vad vi vill uppnå inom den europeiska transportpolitiken. EU-Kommissionen har tagit fram ett förslag för att länka samman flera befintliga tågsträckor och för att bygga viktiga höghastighetsbanor. Det så kallade TEN-T förslaget ser jag som ett stort steg i rätt riktning.

5. Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?

Det måste bli lättare att resa med tåg i Europa, bind ihop storstäder med snabbtåg, även från Sverige.

JD: Vi gröna vill utveckla järnvägsnätet inom hela EU och knyta samma de stora städerna med höghastighetståg. TEN-T förslaget tycker jag är ett bra steg i rätt riktning för att harmonisera det lapptäcket av järnvägar som finns idag. Framför allt behövs många, nya höghastighetsbanor. Men även tågpersonalen ska kunna tala fler språk på tåget. En annan viktig åtgärd är att tågoperatörer öppnar upp sina bokningssystem helt och tillåter andra tågoperatörer att köra på sina sträckor, och tvärtom.

6. För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?

Resenärernas rättigheter ska stärkas, exempelvis ska man kunna hoppa på nästa tåg utan kostnad om ett är försenat. Lättare att boka också över operatörsgränser. Ett mer sammanhållet system för resenärernas rättigheter.

JD: Europaparlamentet antog sitt ställningstagande om tågpassagerares rättigheter under hösten 2018. Vår vision är att det ska bli både billigare, snabbare och enklare att åka tåg i Europa. Jag har varit med och drivit flera gröna reformer som nu finns med i parlamentets ställningstagande. De viktigaste är att tågbolagen ska öppna upp sina bokningssystem så att det blir enklare för resenärer att boka internationella resor. Dessutom ska tågpassagerares rättigheter stärkas så att de får högre ersättning vid förseningar och rätt att ta nästa tåg till samma destination – även om den trafikeras av en annan tågoperatör. Europaparlamentet strök Kommissionens förslag om ’exceptionella omständigheter’ eller ’force majeure’ som det kallas för i förhandlingarna. Om denna skrivning skulle bli aktuell igen då kommer jag göra mitt bästa för att den ska vara så restriktiv som möjligt. I förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Rådet kommer jag dessutom att försvara tågpassagerares rättigheter som de nu finns formulerade i parlamentets ställningstagande.

7. Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?

JD: Jag är väldigt kritisk till det internationella avtalet CORSIA eftersom det innehåller för många kryphål. Exempelvis är hållbarhetskriterier för vilka bränslen får räknas som biodrivmedel mycket svaga. Dessutom tillåter avtalet flyget att klimatkompensera för sina utsläpp. Förutom att klimatkompensation är ett ineffektivt verktyg för hållbar utveckling tycker jag att det är fel att flyget som mest klimatförstörande transportmedel ska kunna köpa sig fri från sina egna utsläppsminskningar. CORSIA hotar även den svenska flygskatten eftersom avtalet vill ersätta alla nationella eller bilaterala flygskatter.

I enlighet med Januariavtalet ska Sverige vara ledande för att omförhandla de internationella avtal som sätter stopp för beskattning av fossilt flygbränsle, precis som CORSIA avser att göra med den svenska flygskatten. Jag vill förhandla fram en internationell skatt på flygbränsle. Tills dess ska vi stötta de länderna som tar fram bilaterala flygskatter. Ett arbete som pågår parallellt är såklart att minska hela flygandet.

7.1. Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat? Ja, Mp vill införa energi och bränsleskatt på flygbränsle. Det som behövs är alltså en översyn av gällande direktiv från 2003.

JD: Jag ställer mig positivt till att införa både energi- och bränsleskatt på flygbränsle och det är en fråga som vi gröna driver aktivt i Europaparlamentet. Nederländerna har nyligen tagit ett bra initiativ i frågan genom att förespråka en EU-flygskatt. I dagsläget är flygbränsle tyvärr undantaget från EU-skatter även om det kan beskattas nationellt eller bilateralt. Det behövs en översyn av energiskattedirektivet för en omställning mot grönare beskattning vilket bland annat kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringar, minska skatt på arbete och förbättra ekonomin.

7.2. Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?

Jag kan tänka mig driva ett sådant förbud. Men först bränsle och energiskatt på flygbränslet.

JD: Vi gröna driver för att flyget ska stå för hela sin klimatkostnad. Vi vill införa energi- och bränsleskatt på flygbränsle och slopa alla fossila subventioner, inklusive flygplatser och motorvägsbyggen. Ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU är inget som vi har drivit även om det finns intressanta initiativ från bla de belgiska gröna för ett förbud av kortdistansflyg såsom Bryssel – Amsterdam. För åtgärder som dessa måste det dock finnas goda alternativ och jag tror att genomgripande reformer såsom de som föreslås ovan är mer effektiva för att förändra hur vi väljer att resa än förbudsförslag.