Skip to content
Home » Partiet Vändpunkt (SE)

Partiet Vändpunkt (SE)

  1. Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Partiet Vändpunkt anser att vi befinner oss i ett nödläge för klimatet och därför måste flygresandet minska kraftigt de kommande åren. För långväga resor i Sverige och Europa är bekväma nattåg ett sätt att kunna resa miljövänligt och bekvämt.

2. Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?

Det är helt orimligt att det ofta är billigare att ta flyget än tåget- det visar tydligt att flyget inte står för sina miljökostnader och i praktiken är kraftigt subventionerat. Flyget måste beskattas och tågtrafiken få kraftiga subventioner för att skapa ett attraktivare alternativ.

3. Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?

Partiet Vändpunkt är mycket kritiska emot avregleringen som splittrat upp drift och underhåll på många aktörer, och detta kombinerat med nationella tågregler och nationella tågprioriteringar är dåliga strukturer som förstärker varandra. Vi önskar att villiga länder inom och utom EU skall gå samman i gemensam upphandling av internationella nattåg och om möjligt inköp av en modern nattågsflotta.

4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?

Vi är mycket positiva till dessa idéer.  Som vi skrev i förra frågan är det snabbaste sättet att grupper av länder går före med upphandling av sådana tåg. Vi kan inte vänta på EU- byråkratin och ett femte järnvägspaket, det kan dröja minst tio år.

Sverige måste själv eller tillsammans med grannländerna upphandla nattåg med nya vagnar från Stockholm till Köpenhamn/ Hamburg och Berlin samt till Narvik och till Rovaniemi. Sådana tåg kan vara fyllt utbyggda redan under den kommande mandatperioden.

5. Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?

Partiet Vändpunkt är negativa till prioriteringen på de snabbaste höghastighetstågen som är dyra och bara stannar på några stationer. Det behövs nya banor och länkar som knyter samman trafiken mellan länder, och en kombination av regionaltåg, medeldistanståg och snabbare långdistanståg. Höghastighetståg riskerar att tränga ut andra tåg från spårutrymme och slots vid stationerna samt från investeringsutrymmet. Vi vill se nyinvesteringar i felande länkar och nya banor för hastigheter upp till 250 km i timmen.

6. För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?

Resenärer som åker långväga tåg med platsbiljetter skall självklart kunna ta sig vidare med nästa tåg utan extra kostnad vid förseningar. Tågbolagen skall tvingas acceptera detta alternativt skall en försäkringsfond byggas upp för detta. En sådan försäkring skall gälla även exceptionella omständigheter som stora naturkatastrofer och terrorangrepp.

7. Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?

Flyget skall beskattas i EU och i relation både till koldioxidutsläppen och den klimatpåverkan som sker av luftstrimmor på hög höjd. Vi begär omedelbart moratorium för alla nya flygplatser och landningsbanor i EU. Det är helt oacceptabelt att EU undviker skärpta regler med hänvisning till CORSIA som tillåter fortsatt ÖKNING av flygtrafiken i många år. CORSIA är greenwash från flygindustrin.

7.1 Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat?

EU måste driva på för en förändring av Chicagokonventionen och globala regler om beskattning av flygbränsle.  I väntan på att den genomförs skall EU förhandla med andra stora aktörer som USA, Kanada, Kina om gemensamma avgifter. Redan nästa år bör enskilda länder och grupper av länder gå före med fotogenavgift.

7.2 Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?

Flygningar kortare än en timme ska absolut förbjudas då bekväma tåg med möjlighet att arbeta helt kan ersätta dessa resor.  EU och offentliga myndigheter skall gå före och använda tåget även på längre sträckor där bra nattåg eller snabba dagtåg erbjuds. Flyget kan bara accepteras om besparingen i tid är mer än tre timmar räknat på de timmar av dygnet man inte sover.