Sverigedemokraterna (SE)

1.    Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Svar: Vi ser värdet av större samverkan mellan de olika transportsätten, oavsett transportslag, genom exempelvis internationella bokningssystem. Dock är det nödvändigt för allmänheten och för näringslivet att kunna flyga när behovet finns. Vi ser därmed positivt på att flygbolagen använder nya och moderna plan med lägre bränsleförbrukning. För att öka attraktiviteten för tågresor vill vi stärka underhållet för att tågen skall gå i tid över huvud taget, men också investera i järnvägsnätet för att stärka kapaciteten. Med detta lockas resenärer som tidigare valt att flyga att i stället välja tåget som färdmedel. 

2.    Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?

Svar: Vi är positiva till att resenärer väljer tåg som transportmedel, även vid långväga resor, därav vikten av ett internationellt bokningssystem. Vi vill dock inte förneka flygets globala betydelse och vi vill därmed inte ställa transportslagen mot varandra, utan istället premiera fördelar och samverkan mellan transportslagen.

3.    Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?

Svar: Järnvägsmarknaden bör förenklas inom Europa för att underlätta gränsöverskridande förbindelser och EU-politiken bör ha vissa möjligheter att underlätta detta. Vi är dock kritiska till ständigt ökade kostnader för uppbyggnad av en gemensam EU-infrastruktur, och anser att Sveriges ekonomiska ansvar gentemot EU bör minska.

4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?

Svar: Sverigedemokraterna stödjer marknadsmässiga alternativ till mellandistansflygningar. Dock har flera nattågslinjer lagts ner i Europa då resenärer inte funnit denna resandeform attraktiv vilket gjort linjerna olönsamma. Visioner och idéer behöver vara realistiska, förankrade och väl ekonomiskt underbyggda, för att marknaden och politiken ska vilja investera och för att inte ofinansierade projekt slutligen finansieras av så kallade ”andra medlemsstaters skattebetalare”.

5.    Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?

Svar: Ur ett svenskt perspektiv stödjer vi den oberoende europeiska revisionen gällande höghastighetståg inom EU. Vi anser likt europiska revisionsrätten att kostnadseffektivitet, ekonomisk hållbarhet, restid och undanträngningseffekter i underhåll av befintlig infrastruktur kan ifrågasättas. För svensk del är det i dagsläget orimligt att satsa på en utbyggnad av höghastighetståg, då befintlig infrastruktur är i skriande behov av investeringar för att kunna uppfylla grundläggande funktioner.

6.    För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?

Svar: Juridiska omständigheter vid en kedja av tjänster för passagerare är en utmaning. Här kan EU mycket väl gå in och vägleda, men att förhållandet mellan resenär och företag är väl avvägt. ”Exceptionella omständigheter” är en stark formulering vid omständigheter som inte kunnat undvikas, men definitioner i lag bör utredas grundligt, för att utfallet ska vara väl avvägt mellan köpare och säljare.

7.    Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?

Svar: Sverigedemokraterna delar alltså inte uppfattningen att just flygresor är något som måste stoppas till varje pris. Det skulle vara ett så kallat ”sektorsvis mål”, vilket vi inte ställer oss bakom. Sverigedemokraterna ser utsläppen som en helhet.

7.1.    Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat?

Svar: En EU-omfattande fotogenavgift förefaller inte vara en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera. Vi motsätter oss också exempelvis flygskatt, helt enkelt eftersom det blir en skatt på avstånd som drabbar företag i Sverige och människor på landsbygden.

7.2.    Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?

Svar: Nej, ett sådant förbud inte rimligt. Vi vill möjliggöra att fler reser med tåg genom satsningar på den befintliga infrastrukturen. Sverigedemokraterna satsar en miljard utöver regeringen på en så kallad marknadspott för att öka investeringstakten.