Vänsterpartiet (SE)

  1. Eftersom flygresor är den mest klimatskadliga transportformen, vad föreslår du för att fler ska kunna använda tåg i stället för flygplan för resor upp till 1000 km i EU – och vilken roll ska nattåg spela i denna fråga?

Svar:  Ett europeiskt höghastighetsnät växer fram i en rad länder som Tyskland, Belgien och Nederländerna och Sverige bör vara del i detta europeiska bygge av moderna, snabba och miljövänliga persontransporter över nationsgränserna. Det behöver bli mer attraktivt att välja tåget. Vänsterpartiets vision för tågtrafiken är ett sammanhållet system där resenären ges hög tillgänglighet, bekvämlighet och punktlighet. Att ett sådant system är möjligt är Schweiz ett tydligt exempel på då man inte avreglerat järnvägen som i Sverige. När man mäter kvaliteten på servicen för resenären i europeiska undersökningar klassas också Schweiz som det i särklass bästa landet i de flesta undersökningar. Tågen har där mycket hög punktlighet och satsade pengar resulterar i bättre service. Vår lösning är därför en nationellt reglerad järnväg tillsammans med en samlad europeisk tågpolitik som gör allt för att bidra till ökat tågresande, också genom samordnade tidtabeller, gemensam bokningssajt och fler nattåg genom Europa. Tillgång till fler nattåg i EU är centralt och vi kommer att verka för att SJ tar en mer aktiv roll för ökad nattågstrafik och stärkt samarbete med andra operatörer i Europa. Dessutom behöver tåg, perronger, stationer, byten och bokningssystem vara tillgänglighetsanpassade så att även personer med funktionsnedsättning kan välja tåget. För att få fler att använda är det helt centralt att ytterligare styrmedel införs för flygtrafiken, då den idag har gräddfil när det gäller att slippa stå för sin skadliga klimatpåverkan. 

2. Vad vill du göra för att göra utjämna spelplanen mellan de olika sätten för långväga resor? Eller vill du rentav ge större stöd till de mer klimatvänliga transportsätten – hur i så fall?
Svar: Vänsterpartiet arbetar för att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis ta tåget före flyget. Vänsterpartiet vill bl.a. avskaffa EU:s miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt i alla EU-länder. Vi vill använda våra nationella intäkter från flygskatten till investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter som t.ex. tåg.

3. Hur bedömer du framgången med den hittillsvarande EU-politiken för liberalisering av järnvägsmarknaden som ett sätt att uppnå goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser? Stöder du denna policy eller vill du införa ett alternativ?
Svar: Vi motsätter oss den EU-politik som tvingar länder att avreglera och privatisera järnvägen. Vänsterpartiet anser inte att avreglering och bolagisering har medfört ett nyttjande av järnvägskapaciteten på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Vi menar att utgångspunkten måste vara en helhet som tillgodoser samhällets intresse för gods- och persontransporter, framför kortsiktiga ekonomiska krav som utelämnar möjligheten till miljövänliga transporter i hela landet och i EU. Marknaden kan inte lösa utmaningen med att skapa goda nationella och gränsöverskridande tågförbindelser. Vi vill istället se en offentligt ägd och styrd verksamhet på nationell nivå där vi kan påverka tågtrafiken i positiv riktning och se till att både persontrafiken och godstrafiken ökar sin andel av den totala trafikmängden. Detta förenat med en gemensam tågpolitik på EU-nivå som underlättar gränsöverskridande tågförbindelser anser vi vara vägen framåt. Inte mer privatiseringar och avregleringar.

4. Det finns idéer för ett europeiskt sammanlänkat nätverk för gränsöverskridande dag- och nattåg (t ex “LunaLiner”) som ett alternativ till korta och mellandistansflygningar. Vad tycker du om dessa planer, och om du stöder dem, vad vill du göra för att förverkliga dem?
Svar: Vi stöder och kommer att verka för ett sammanlänkat nätverk av gränsöverskridande dag- och nattågs trafik. Det är vår utgångspunkt för att skapa en samlad europeisk tågpolitik.

5. Europeiska revisionsrätten beskriver det europeiska höghastighetsnätet som ett “ineffektivt lapptäcke” som inte leder till goda förbindelser på EU-nivå (se rapport nr 19 från Europeiska revisionsrätten). Vad vill du göra för att förbättra den situationen?
Svar: Vi delar uppfattningen att det finns brister i nuvarande höghastighetsnät. Det pekar på behovet av en mer samlad europeisk tågpolitik. Vi menar att Sverige bör färdigställa höghastighetsbanor så fort som det är möjligt för att samhällsnyttorna ska kunna realiseras. En snabb utbyggnad ska inte ske på bekostnad av att andra nödvändiga järnvägsinvesteringar i uteblir. Vi anser att lånefinansiering generellt bör användas i ökad utsträckning för att modernisera vårt järnvägssystem och att en sådan finansiering gör att höghastighetsbanorna tidigare kan färdigställas. En höghastighetsbana skulle påtagligt stärka Sveriges förbindelser till kontinenten.

6. För närvarande diskuteras EU: s passagerarrättigheter för järnväg. Vilken är din ståndpunkt angående framtiden för passagerares rättigheter i järnväg och andra transportmedel? Detta gäller särskilt gränsöverskridande tjänster och en resekedja som involverar två eller flera operatörer. Ska operatörer kunna vägra ersättning om en tjänst avbryts eller försenas kraftigt på grund av “exceptionella omständigheter” och i så fall hur ska “exceptionella omständigheter” definieras?
Svar: Tågtrafiken behöver samordnas och det behöver bli lättare för resenärer att välja tåget framför flyget. Vi tycker det är viktigt att stärka passagerarrättigheter och att det även görs förbättrade informationsinsatser till resenärerna för att ökar överblickbarheten. Vänsterpartiet vill se en lagstiftning som tillser att resenären kommer fram i tid utan merkostnader. Vi anser att EU:s pågående revidering av tågpassagerarförordningen är mycket betydelsefull för en sådan inriktning. I ett system med sämre utbud, högre priser och svårare överblick väljer människor annars andra trafikslag, exempelvis bil och flyg, för att kunna resa. Vi anser därmed att passagerare ska kunna få ersättning vid kraftiga förseningar m.m.. Operatörer ska därför generellt inte kunna vägra att utge ersättning samtidigt som det dock får anses rimligt att det finns någon form av force majeure-klausul. Exakt hur en sådan klausul ska utformas eller vad som ska definieras som exceptionella omständigheter har vi dock inte tagit ställning till ännu, men vår ingång kommer att vara att resenärernas rättigheter ska stärkas och möjligheter till ersättning förbättras.

7. Det nya internationella avtalet CORSIA (Koldioxidutsläpp och reduktionssystem för internationell luftfart) och EU-systemet för utsläppsrätter (ETS) är otillräckliga för att hantera luftfartens utsläpp. Vilka andra åtgärder tänker du ha för att reglera dessa (t.ex. skatt på fotogen, biljetter, mervärdesskatt, frekvent flygavgift, ett moratorium för expansion av flygplatsinfrastrukturen, ett förbud mot vissa flygningar, t.ex. kortflygningar, …)?
Svar: Vänsterpartiet instämmer med att CORSIA-avtalet inte är tillräckligt och anser att Sverige måste driva på mer för att minska flygets utsläpp. Inte minst måste regeringen skarpare driva på för att beskattning ska ske på flygbränsle. Vänsterpartiet vill även att EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag. Vänsterpartiet vill även som ovan angetts avskaffa EU:s miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt i alla EU-länder. Vänsterpartiet har i riksdagen vid åtskilliga tillfällen lyft bristen på åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Här är några exempel: Flygets utsläpp av växthusgaser http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/flygets-utslapp-av-vaxthusgaser_H611233 Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet https://data.riksdagen.se/fil/1E03F0BC-BEA0-446C-8C15-1098879FBD0E Avskaffande av flygets skattesubvention https://data.riksdagen.se/fil/99EEE2DB-B708-4DAA-93A6-FAC5423FCF2F

7.1 Vad står du i frågan om en EU-omfattande fotogenavgift? Och om du stöder det: Vad ska du göra för att få det implementerat?
Svar: Vi anser att flyget ska bära sina egna kostnader för miljöpåverkan. Vår utgångspunkt är att nivån på koldioxid- och energiskatt på flygfotogen ska motsvara den nivå som gäller för bensin för bilar. Detta försvåras dock av internationella konventioner varför vi i väntan på en ändring av det internationella regelverket, föreslagit och drivit igenom en flygskatt nationellt. Vi vill därför bl.a. att EU:s energiskattedirektiv ändras så att det i framtiden blir möjligt att miljöbeskatta flyget genom att tillåta en energi- eller koldioxidskatt på flygfotogen.

7.2 Skulle du stödja ett allmänt förbud mot korta flygningar i EU? Om ja: Vilket ska vara det minsta avståndet för att tillåta flygningar? Om nej: Vilka andra åtgärder för att begränsa kortdistansflyg planerar du att genomföra?
Svar: Vi anser att antalet flygningar generellt måste minskas kraftigt. Vi förordar dock inget allmänt förbud mot korta flygningar i EU, utan vill i första hand minska flygresorna genom att öka tillgängligheten och göra det billigare och enklare att välja ett mer miljövänligt färdsätt och dyrare att flyga. Vi tycker dock att EU behöver sopa rent framför egen dörr och minimera sitt eget flygande. Flytten mellan Bryssel och Strasbourg är ett exempel på helt onödiga resor som måste upphöra snarast möjligt. Många möten skulle också kunna göras med Skype/videokonferenser, något vi lyft i EU och kommer fortsätta att verka för.